Zorg en extra ondersteuning

Zorg

Soms is begeleiding van een (persoonlijk) mentor niet genoeg. Bijvoorbeeld als een leerling faalangst heeft, onvoldoende vaardigheden m.b.t de executieve functies of dreigt uit te vallen. Het MLA heeft een goed team passend onderwijs dat de leerlingen ondersteunt als dat nodig is. Deze extra begeleiding voor de leerling betreft een periode van 8 a 9 weken. Mocht deze ondersteuning niet toereikend zijn, dan zal er met de zorgcoördinator, leerling, ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen gekeken worden naar de juiste zorgroute.

Het team passend onderwijs op het MLA bestaat uit: zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, Begeleider Passend Onderwijs (BPO) en de dyslexie- coördinator.

Zorgcoördinatoren zijn:
Jip Jansma (bovenbouw havo/vwo/gym)
Fabiola Veerman (onderbouw havo/vwo/gym, MLA #2 en Mavo/Havo)

Samen zorgen

Wanneer het niet goed gaat met een leerling, is de docent/mentor degene die dit signaleert. De mentor zal als eerst met de leerling in gesprek gaan en waar nodig zullen ouders betrokken worden. Na overleg met de leerlingzaken-coördinator kan de leerling aangemeld worden bij het team passend onderwijs. Daar wordt besproken welke begeleiding de leerling nodig heeft.

Ouder- en kindteam

Als deze begeleiding niet voldoende is, kan er worden opgeschaald naar het OKT (Ouder- en Kindteam). Aan dit team zijn de volgende personen verbonden:
Ouder- en Kindadviseur:
Gelila Gimie
06-18190185

Vernon Deets

06-1860 7198

 

Jeugdverpleegkundige:

Honya Abdullah
06-4843 3704

 

Iris Meester
06-22234597
m.heemskerk@ggd.amsterdam.nl

 

Jeugdarts:  
Laila Licht
06-3068 7487

 

Losstaand van dit OKT (Ouder- en Kindteam), zijn de volgende leerplichtambtenaren verbonden aan het MLA:
Leerplichtambtenaar
Youssra El Ouariachi
06-28029809
Sinsy Kruik
06-38609411
Het volledige school(zorg)ondersteuningsprofiel en het ondersteuningsoverzicht is te vinden bij de downloads.

Extra ondersteuning

Leerlingen met dyscalculie, dyslexie, AD(H)D, ASS of andere bijzonderheden, kunnen faciliteiten toegekend krijgen, zoals bijvoorbeeld extra tijd bij het maken van toetsen of de mogelijkheid om gebruik te maken van verklanking. De begeleider passend onderwijs of de zorgcoördinatoren kunnen de vakdocenten in zo’n geval handelingsadviezen geven.

Voor leerlingen van wie we vermoeden dat ze extra ondersteuning nodig hebben kunnen de zorgcoördinatoren meedenken over een eventuele doorverwijzing naar een GZ-psycholoog/orthopedagoog.

Dispensatieverlening, bijvoorbeeld voor de verplichte tweede moderne taal, is alleen mogelijk als er sprake is van ernstige dyslexie. Voor meer vragen omtrent dyslexie, verwijzen wij naar onze dyslexiecoördinator Annelies Kas a.kas@msa.nl.